ލައިވް
ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓުންގެ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ކައުންސިލަށް، ހަސަން އަދި މާލިކް އައްޔަންކޮށްފި ފުވައްމުލަކު ނަރުދަމާގެ މަޢްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސީރިއަސް ސާވޭތަކެއް ކުރަން ފަށައިފި ފުވައްމުލަކުގައި ޚާއްސަ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ފަށަނީ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އަންހެނެއްގެ ބަނޑުގައި ހުރި އޯވަރިއަން ސިސްޓެއް ނަގައިފި

އިސްތިހާރު

ސިޔާސީ