ލައިވް
އާ ކައުންސިލަރުން މަގާމާއި ހަވާލުވިތާ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރި މިންވަރަށް ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭ! އާންމު ހާލަތަށް ގައުމު ގެންދިއުމަށް އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވައިލައްވައިފި ފުވައްމުލަކުގައި ސަރުކާރުން ބެހެއްޓި “ޕީސީއާރު” މެޝިނުން ޓެސްޓު ނުކުރެވޭތީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އުރީދޫ އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 3 ގުނަ އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޚާއްޞަ އޮފަރ އެއް ތައާރަފްކޮށްފި

އިސްތިހާރު

ކުޅިވަރު