ލައިވް
ފުވައްމުލަކު މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 50 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެކަމަށް “އެމްޓީސީސީ”ން ބުނެފި އުރީދޫ އާއި ޕަރސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރސް ގުޅިގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހާއްސަ އޮފަރއެއް ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޓް އޮފް ދަ އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައިފި ސިޒޭރިއަން ހެދުމުގެ ތެރޭގައި ގޮހޮރު ކެފުނު މާބަނޑު މީހާގެ ބަނޑުން ނެގީ ބެންޑޭޖު ފަދަ ތަކެތި

އިސްތިހާރު

ޢިޖްތިމާއީ