ލައިވް
ނަައިބު ރައީސް ފައިސަލް ވެކްސިންގެ 2 ވަނަ ޑޯޡް ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފި އެލްމޯބައިލް ޑައިރެކްޓަރުއަލީ އަބްދުﷲގެ ދީލަތި އެހީއެއް މިފަހަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަށް ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ކަރަންޓީނާއި ނުލާ ދެން ދަތުރު ކުރެވޭނެ ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލުމާ މެދު މިދަނީ ވިސްނަމުން- ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު

އިސްތިހާރު

ސިޔާސީ