ފުވައްމުލަކުން “ކޮވިޑު”ކޭސްތައް މަދުވުމުން، މޮޅިވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކަށް ކުޑަކުޑަ ތަސަޢްލީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑު-19ގެ ސަބަބުން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތް ފުވައްމުލައް ސިޓީން އެންމެފަހުން ފައްސި ވެފައި ވަނީ އެންމެ ފަރާތެކެވެ. އެއީ ދިވެއްސެކެވެެ. އަދި ރެންޑަމް(ވަކިވަކިން) ނެގި100 ސުންކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ސުންކެއް ފައްސިވެފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކްޓީވް ސަވައިލަންސެއްވެސް ނެތެވެ.

މިއީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިކަމުން އަރާގަތުމަށް ލިބުނު އުއްމީދެއްވެސް މެއެވެ. މި އުއްމީދު ލިބިގެން މި ދިޔައީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރަޢްޔިތުން ކަމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެެ އަޑު އަހާ ރައްޔިތުން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރިކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.

ރައްޔިތުން ކުރާ އުންމީދަކީ ދެން އިތުރު ކޭސްތަކެއް ފެނިގެން ނުދިއުމެވެ.

އެންމެ ފަހެން އަޕްޑޭޓު ކޯފޭ ވެނީ: 23/06/2021 22:06

ޕޮޒިޓިވްވީ ސާމްޕަލިގެ ތަފްސީލް

ޖުމްލަ

1

ދިވެއްސުން

1

ބިދޭސިއުން

0

ޑިޕާޗާ

0

ހޯމް ކަރަންޓީނެން ނެގުން

0

ފުލޫ ކުލިނިކެން ނެގުން

0

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއެން ނެގުން

1

ރެންޑަމް ސާމްޕަލް

0

އެކްޓިވް ސަވައިލަންސް

އެކްޓިވް ކޭސްތެކެއި ތަފްސީލް

ޖުމްލަ

84

ދިވެއްސުން

73

ބިދޭސިއުން

11

ޑިޕާޗާ

0

ހޯމް ކަރަންޓީނެން ނެގުން

2

ފުލޫ ކުލިނިކެން ނެގުން

10

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއެން ނެގުން

57

ރެންޑަމް ސާމްޕަލް

14

އެކްޓިވް ސަވައިލަންސް

1

އެކްޓިވެކޭސްތެއް އަވަށޮތެކަހަ ބެހީފޭވޭ ގޮޮއް

ދަޑިމަގޮ

16

ދިގުވާނޑޮ

10

ހޯދަޑޮ

15

މާދަޑޮ

4

މިސްކިއްމަގޮ

1

މާލެގަން

5

ފުނާޑޮ

24

ދޫނޑިގަން

9

އަލަހަ ރަންގަޅަވީ

10

ޖުމްލަ ރަންގަޅަވީ

664

ޖުމްލަ ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުން

747

ޖުމްލަ ނެގުން ސާމްޕަލް

15,478

ޖުމްލަ ފާފުކަވީ ކޮންޓެކްޓުން

1,809

މޮނިޓަރިންއެ ވޭނ ގޭގޭ ޖުމްލަ

630

އަލަހަ ފާފުކަވީ ކޮންޓެކްޓުން

5

ރިލީޒްވީ ކޮންޓެކްޓުން

1,167

ހައި ރިސްކު ކޮންޓެކްޓުން

275

އަލާމާއް ހީށި ކޮންޓެކްޓުން

551

ފެރެތާ ޑޯޒް ދިނުން އަދަދޮ

5,860

ދެވަނަ ޑޯޒް ދިނުން އަދަދޮ

3,224

ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެ ތީބީ

0

ރީޖަނަލް ފެސިލިޓީހާ ފެނޮއާލެވުން އަދަދޮ

3

މަރޮވީ އަދަދޮ

0

ނަތީޖާ ލިބުން ސާމްޕަލިގެ ތަފްސީލް

ޖުމްލަ

127

ޑިޕާޗާ

8

ހޯމް ކަރަންޓީނެން ނެގުން

0

ފުލޫ ކުލިނިކެން ނެގުން

6

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއެން ނެގުން

10

ރެންޑަމް ސާމްޕަލް

100

އެކްޓިވް ސަވައިލަންސް

3

ނަތީޖާ ނިލިބޭ ސާމްޕަލިގެ ތަފްސީލް

ޖުމްލަ

179

ޑިޕާޗާ

2

ހޯމް ކަރަންޓީނެން ނެގުން

21

ފުލޫ ކުލިނިކެން ނެގުން

4

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއެން ނެގުން

40

ރެންޑަމް ސާމްޕަލް

100

އެކްޓިވް ސަވައިލަންސް

16

ނެގުން ސާމްޕަލިގެ ތަފްސީލް

ޖުމްލަ

187

ޑިޕާޗާ

0

ހޯމް ކަރަންޓީނެން ނެގުން

21

ފުލޫ ކުލިނިކެން ނެގުން

5

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއެން ނެގުން

43

ރެންޑަމް ސާމްޕަލް

102

އެކްޓިވް ސަވައިލަންސް

16

22/6/2021

އިއްޔެ ހަވީރެ 5:00 އެން އަދޮ ހަވީރެ 5:00 އާ ހަމާށަ

އެންމެ ފަހެން އަޕްޑޭޓު ކޯފޭ ވެނީ: 22/06/2021 21:50

ޕޮޒިޓިވްވީ ސާމްޕަލިގެ ތަފްސީލް

ޖުމްލަ

4

ދިވެއްސުން

4

ބިދޭސިއުން

0

ޑިޕާޗާ

0

ހޯމް ކަރަންޓީނެން ނެގުން

0

ފުލޫ ކުލިނިކެން ނެގުން

1

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއެން ނެގުން

3

ރެންޑަމް ސާމްޕަލް

0

އެކްޓިވް ސަވައިލަންސް

އެކްޓިވް ކޭސްތެކެއި ތަފްސީލް

ޖުމްލަ

93

ދިވެއްސުން

80

ބިދޭސިއުން

13

ޑިޕާޗާ

0

ހޯމް ކަރަންޓީނެން ނެގުން

2

ފުލޫ ކުލިނިކެން ނެގުން

10

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއެން ނެގުން

66

ރެންޑަމް ސާމްޕަލް

14

އެކްޓިވް ސަވައިލަންސް

1

އެކްޓިވެކޭސްތެއް އަވަށޮތެކަހަ ބެހީފޭވޭ ގޮޮއް

ދަޑިމަގޮ

16

ދިގުވާނޑޮ

10

ހޯދަޑޮ

15

މާދަޑޮ

4

މިސްކިއްމަގޮ

8

މާލެގަން

6

ފުނާޑޮ

25

ދޫނޑިގަން

9

އަލަހަ ރަންގަޅަވީ

15

ޖުމްލަ ރަންގަޅަވީ

654

ޖުމްލަ ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުން

746

ޖުމްލަ ނެގުން ސާމްޕަލް

15,291

ޖުމްލަ ފާފުކަވީ ކޮންޓެކްޓުން

1,804

މޮނިޓަރިންއެ ވޭނ ގޭގޭ ޖުމްލަ

630

އަލަހަ ފާފުކަވީ ކޮންޓެކްޓުން

16

ރިލީޒްވީ ކޮންޓެކްޓުން

1,148

ހައި ރިސްކު ކޮންޓެކްޓުން

275

އަލާމާއް ހީށި ކޮންޓެކްޓުން

551

ފެރެތާ ޑޯޒް ދިނުން އަދަދޮ

5,858

ދެވަނަ ޑޯޒް ދިނުން އަދަދޮ

3,220

ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެ ތީބީ

0

ރީޖަނަލް ފެސިލިޓީހާ ފެނޮއާލެވުން އަދަދޮ

3

މަރޮވީ އަދަދޮ

0

ނަތީޖާ ލިބުން ސާމްޕަލިގެ ތަފްސީލް

ޖުމްލަ

103

ޑިޕާޗާ

11

ހޯމް ކަރަންޓީނެން ނެގުން

9

ފުލޫ ކުލިނިކެން ނެގުން

5

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއެން ނެގުން

11

ރެންޑަމް ސާމްޕަލް

67

އެކްޓިވް ސަވައިލަންސް

0

ނަތީޖާ ނިލިބޭ ސާމްޕަލިގެ ތަފްސީލް

ޖުމްލަ

127

ޑިޕާޗާ

8

ހޯމް ކަރަންޓީނެން ނެގުން

0

ފުލޫ ކުލިނިކެން ނެގުން

6

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއެން ނެގުން

10

ރެންޑަމް ސާމްޕަލް

100

އެކްޓިވް ސަވައިލަންސް

3

ނެގުން ސާމްޕަލިގެ ތަފްސީލް

ޖުމްލަ

116

ޑިޕާޗާ

10

ހޯމް ކަރަންޓީނެން ނެގުން

0

ފުލޫ ކުލިނިކެން ނެގުން

3

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއެން ނެގުން

0

ރެންޑަމް ސާމްޕަލް

103

އެކްޓިވް ސަވައިލަންސް