ޖަލު އޮފިސަރުންތަކެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ އައްސޭރި ޖަލާއި، މާފުށި ޖަލުގެ ދެ އޮފިސަރުންނެވެ.

ކަރެކުޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފައި ވަނީ “މި ސަރވިސްގެ އައްސޭރި ޖަލާއި މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން ، ކޮވިޑާ-19 އާ ބެހޭ އުޞޫލުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދަނީ އަޅަމުން ކަމަށެވެ. އަދި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ..