މި ސަރުކާރުގެ ވެންޓިލޭޓަކީ ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށް ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒައްތެރި މެންބަރ ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހުސެއިން މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްގަ އެވެ.

ހުސެއިން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދު އަމަލު ކުރައްވާ ގޮތަކުން ކޮންމެ ފަދަ ވަގުތެއްގައިވެސް ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް އައިސް ދާނެކަމުގައެވެ.

އިތުރު ތަފުސީލް އަންނަނީ…