މިހާރު ރާއްޖޭގައި މިއޮތީ ނިދާފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގައި މިއޮތީ ނިދާފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ވަހީދު ވަނީ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގާބިލު މީހުންނާއި ކަންކަން ހަވާލުކުރަން ރައްޔިތުން މިހާރުން ފެށިގެން ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.