ފުވައްމުލައް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރަށް، އެސް.ޓީ.އޯ ފުވައްމުލައް ފިހާރައިގެ ފަރާތުން lލުއި ކާނާތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އެ.ސް.ޓީ.އޯ ފުވައްމުލައް ފިހާރައިން ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ ކަޕްނޫޑުލްސް ތަކެކެވެ.

މި ތަކެތި އެސެންޓަރާ ހަވާލުކުރީ ފުވައްމުލައް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖަރ އަހުމަދު ނާޒިމެވެ.

އެހެންކަމުން އެސް.ޓީ.އޯ ފުވައްމުލައް ފިހާރައަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ނުހަނު އިހުލާސްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަވާފައެވެ.