ލައިވް
ފައްޔަގެ ޓްވީޓް ރިޓްވީޓް ކުރެވުނީ އޮޅިގެން: ރައީސް އޮފީސް ރާއްޖެއިން އަބޫދާބީ ފަންޑުން 14 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގައިފި އެންސީއޭ ގުރޫޕްތަކުން ވަލީދާ ބޭރުކޮށްފި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާއިރު މާސްކު އެޅުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެއް ނޫން – އެޑިއުކޭޝަން

އިސްތިހާރު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2021 ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މޭޔަރުކަމަށް

1
އިސްމާޢީލް ރަފީޤު (އިއްސޭ) ލިބުނު ވޯޓު 3708
2
މުޙައްމަދު ޠާރިޤް އަޙްމަދު (ޗެޓޫ) ލިބުނު ވޯޓު 3144
3
ޒިޔާދު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން (ކެޕްޓަން ޒިޔާ) ލިބުނު ވޯޓު 61

ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ

4
އާމިނަތު ސައުސަން ލިބުނު ވޯޓު 539
2
ޢާއިޝަތު ޢަބްދުލްޤާދިރު ލިބުނު ވޯޓު 792

ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ

4
އާމިނަތު ޢިނާޔާ (އިނާ) ލިބުނު ވޯޓު 662
5
ޚަދީޖާ ނާފިޢާ ލިބުނު ވޯޓު 407

މެދު އުތުރު ދާއިރާ

4
މުޙައްމަދު ފިކުރީ ލިބުނު ވޯޓު 494
6
އަޙްމަދު އަސްލަމް ލިބުނު ވޯޓު 94
5
ޙައްމާދު ޢަބްދުﷲ ލިބުނު ވޯޓު 353

މެދު ދެކުނު ދާއިރާ

4
ޢަލީ ސަޢީދު ލިބުނު ވޯޓު 471
5
މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ދީދީ ލިބުނު ވޯޓު 751

އިރު އުތުރު ދާއިރާ

4
ޢަބްދުﷲ ނާޞިރު އަޙްމަދު ލިބުނު ވޯޓު 639
5
މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ލިބުނު ވޯޓު 586

އިރު ދެކުނު ދާއިރާ

4
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިބުނު ވޯޓު 614
5
ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް ލިބުނު ވޯޓު 449