ލައިވް
ފުވައްމުލަކު މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 50 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެކަމަށް “އެމްޓީސީސީ”ން ބުނެފި އުރީދޫ އާއި ޕަރސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރސް ގުޅިގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހާއްސަ އޮފަރއެއް ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޓް އޮފް ދަ އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައިފި ސިޒޭރިއަން ހެދުމުގެ ތެރޭގައި ގޮހޮރު ކެފުނު މާބަނޑު މީހާގެ ބަނޑުން ނެގީ ބެންޑޭޖު ފަދަ ތަކެތި

އިސްތިހާރު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2021 ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މޭޔަރުކަމަށް

1
އިސްމާޢީލް ރަފީޤު (އިއްސޭ) ލިބުނު ވޯޓު 3708
2
މުޙައްމަދު ޠާރިޤް އަޙްމަދު (ޗެޓޫ) ލިބުނު ވޯޓު 3144
3
ޒިޔާދު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން (ކެޕްޓަން ޒިޔާ) ލިބުނު ވޯޓު 61

ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ

4
އާމިނަތު ސައުސަން ލިބުނު ވޯޓު 539
2
ޢާއިޝަތު ޢަބްދުލްޤާދިރު ލިބުނު ވޯޓު 792

ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ

4
އާމިނަތު ޢިނާޔާ (އިނާ) ލިބުނު ވޯޓު 662
5
ޚަދީޖާ ނާފިޢާ ލިބުނު ވޯޓު 407

މެދު އުތުރު ދާއިރާ

4
މުޙައްމަދު ފިކުރީ ލިބުނު ވޯޓު 494
6
އަޙްމަދު އަސްލަމް ލިބުނު ވޯޓު 94
5
ޙައްމާދު ޢަބްދުﷲ ލިބުނު ވޯޓު 353

މެދު ދެކުނު ދާއިރާ

4
ޢަލީ ސަޢީދު ލިބުނު ވޯޓު 471
5
މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ދީދީ ލިބުނު ވޯޓު 751

އިރު އުތުރު ދާއިރާ

4
ޢަބްދުﷲ ނާޞިރު އަޙްމަދު ލިބުނު ވޯޓު 639
5
މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ލިބުނު ވޯޓު 586

އިރު ދެކުނު ދާއިރާ

4
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިބުނު ވޯޓު 614
5
ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް ލިބުނު ވޯޓު 449