ލައިވް
ރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިފާ މީހުން ޖޫރިމަނާކުރަނީ ތުއްތު ކުއްޖާގެ މަރާ ގުޅުންހުރި އެންމެންގެ ބަޔާން ނަގައިފި ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އިފްތިތާހް ކޮށްފި އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގުބޮޑުކޮށްފި

އިސްތިހާރު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2021 ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މޭޔަރުކަމަށް

1
އިސްމާޢީލް ރަފީޤު (އިއްސޭ) ލިބުނު ވޯޓު 3708
2
މުޙައްމަދު ޠާރިޤް އަޙްމަދު (ޗެޓޫ) ލިބުނު ވޯޓު 3144
3
ޒިޔާދު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން (ކެޕްޓަން ޒިޔާ) ލިބުނު ވޯޓު 61

ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ

4
އާމިނަތު ސައުސަން ލިބުނު ވޯޓު 539
2
ޢާއިޝަތު ޢަބްދުލްޤާދިރު ލިބުނު ވޯޓު 792

ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ

4
އާމިނަތު ޢިނާޔާ (އިނާ) ލިބުނު ވޯޓު 662
5
ޚަދީޖާ ނާފިޢާ ލިބުނު ވޯޓު 407

މެދު އުތުރު ދާއިރާ

4
މުޙައްމަދު ފިކުރީ ލިބުނު ވޯޓު 494
6
އަޙްމަދު އަސްލަމް ލިބުނު ވޯޓު 94
5
ޙައްމާދު ޢަބްދުﷲ ލިބުނު ވޯޓު 353

މެދު ދެކުނު ދާއިރާ

4
ޢަލީ ސަޢީދު ލިބުނު ވޯޓު 471
5
މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ދީދީ ލިބުނު ވޯޓު 751

އިރު އުތުރު ދާއިރާ

4
ޢަބްދުﷲ ނާޞިރު އަޙްމަދު ލިބުނު ވޯޓު 639
5
މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ލިބުނު ވޯޓު 586

އިރު ދެކުނު ދާއިރާ

4
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ލިބުނު ވޯޓު 614
5
ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް ލިބުނު ވޯޓު 449