ލައިވް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް މީހުން ބިނާކުރުމަށް، މަޝްވަރާކުރައްވައިފި ފުވައްމުލަކު މަގު އަދި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢާ ބެހޭގޮތުން ނައިބު ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި މުވައްޒަފުން ރިސޯޓްތަކަށް ދިއުމަށް މިހާރު ހުރަހެއް ނެތް - ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ފުވައްމުލައް ސިޓީން ކޮވިޑް-19 ހުރިތޯ ބެލުމަށް ހެދި ޓެސްޓްތައް ނައްސި

އިސްތިހާރު
އިސްތިހާރު

އިސްތިހާރު