ލައިވް
ރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިފާ މީހުން ޖޫރިމަނާކުރަނީ ކޮއްކޮމެން ޕްރީ ސްކޫލް”ގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ޕްރީ ސްކޫލް މިހާރު ހިންގަނީ އަޅުގަނޑު – ޑރ. ޝަހީމް ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އުރީދޫގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެހާ ކަންކަމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާ ކަންކަން – ނައިބު ރައީސް

އިސްތިހާރު
އިސްތިހާރު

އިސްތިހާރު